§18 info til kommunerne - 2022

Om foreningen

Døveforeningen af 1866 er, som navnet antyder, stiftet i 1866 og er således ikke blot Danmarks, men også en af verdens ældste stadig eksisterende foreninger for døve og hørehæmmede. Foreningen har alle dage været brugerstyret, med en medlemsvalgt bestyrelse og egne vedtægter. Foreningen er ligeledes en lokal forening under Danske Døves Landsforbund (DDL) – www.ddl.dk – og samarbejder med denne i politiske sager.

Pr. 30. september 2021 har foreningen i alt 653 medlemmer fordelt på 43 kommuner i Region Hovedstaden og Sjælland.

Det forventes at hvert medlem som minimum frekventerer foreningen 1 gang årligt, men for en stor dels vedkommende er der tale om fremmøde flere gange ugentlig.

Helt fra start, har foreningens hovedfokus været, at sikre sine medlemmer et socialt, kulturelt og sprogligt mødested i en verden, som i store træk er baseret på at have alle sansers brug.

Det, at mange døve har vanskeligt ved at kommunikere grundet manglende hørelse gør, at den enkelte ofte sættes i en udsat position der isolerer fra deltagelse i aktiviteter, som for andre er en naturlig del af livet.

Et godt tilbud handler også om andet end kommunikation. Det handler om fællesskab, om kulturel, om genkendelighed og gensidighed i et stærkt tegnsprogligt miljø.

Med afsæt i et varieret udbud af aktiviteter der tager udgangspunkt i målgruppens særlige behov søger foreningen af styrke og oplyse, samt give informationer om samfundet til en gruppe, som ofte har svært ved det danske sprog og derfor yderligere begrænset i mulighed for at hente viden via andre kanaler.

 

- Vores medlemmer kan ikke bare lige deltage i banko i hallen, da de hverken kan høre værten eller sludre med sidemændene. Derfor har vores medlemmer glæde af lignende arrangementer hos Døveforeningen, i trygge omgivelser, og hvor alle taler sammen på tegnsprog.
- Mads Jonathan Pedersen, formand

Foreningens hovedformål og målgruppe

Døveforeningen af 1866 har til formål at skabe rum og muligheder for døve og hørehæmmede tegnsprogstalene borgere i Region Hovedstaden og resten af Sjælland. I de enkelte kommuner, hvor vores medlemmer har deres bopæl og daglige gang findes der sjældent tilbud som tager hensyn til dem.

Foreningens primære målgruppe er døve, hørehæmmede og CI opererede tegnsprogstalene.

Der er her tale om en handicapgruppe der adskiller sig fra andre grupper ved at være ramt på kommunikationen.

For målgruppen gælder, at dansk tegnsprog er hovedsproget der tales indbyrdes.

Statistikkerne taler deres eget tydelige sprog hvad angår kommunikative barrierer og mange i det omgivende samfund, kan have svært ved at forstå, hvad målgruppen slås med.

Statistisk er en overrepræsentation af døve og hørehæmmede i forhold til ledighed, psykisk sårbarhed og andre sociale problematikker.

 

Frivillige - en del af målgruppen

Udover at have fokus på gode aktiviteter for foreningens medlemmer, har vi også stort fokus på intern styrkelse gennem frivillighed. Foreningens forskellige udvalg gør det muligt i høj grad at matche evner og behov hos de frivillige, ligesom vi ser, hvordan det frivillige arbejde styrker den enkeltes følelse af ejerskab og glæden ved at give noget tilbage til fællesskabet.

Det kommunale samarbejde

For langt de fleste kommuner hvor foreningen har medlemmer bosiddende gælder, at der bor for få døve/ hørehæmmede til at det giver mening med lokalt forankrede tilbud, Dette betyder, at der mange steder slet ikke findes nogen tilbud, der tilgodeser døve og hørehæmmedes udfordringer.

Her kommer Døveforeningen af 1866 ind som en sparringspartner til kommunens arbejde.

Foreningen er andet og mere end et mødested. Her dannes netværk, her interageres på tværs af aldersgrupper og her tilbydes et væld af aktiviteter med både kulturelt, socialt og oplysende sigte leveret af andre tegnsprogstalene videnspersoner eller via tegnsprogstolk. Dertil yder foreningen også konkret rådgivning, samt faciliterer besøgstjeneste for dens ældre medlemmer med behov herfor.

At der samtidig er tale om en målgruppe, som bor ganske spredt regionalt, uden mulighed for deltagelse i hjemkommunens tilbud, udfordrer det ofte bevillingsmæssige snævre fokus på lokal forankring. Døveforeningen af 1866 mener at kommunerne på trods af dette fokus stadig har en forpligtelse også over for denne gruppe af deres borgere og i søgningen af de, for foreningen helt essentielle midler fra de kommunale puljer, opleves desværre ikke sjældent en manglende forståelse for målgruppens komplekse behov, hvilket truer foreningens tilbud.

 

Det er vigtigt her at understrege at foreningen yder en ikke uvæsentlig indsats ift. at dække en kommunale borgerforpligtelse, hvorfor der opfordres til ligeledes at tænke fleksibelt omkring den lokale forankring og se foreningens medlemmer som en lige så stor del af kommunen som dens andre borgere. Det er foreningens håb, at flere kommuner bliver mere bevidste om målgruppens udfordringer og heldigvis er der også flere kommuner som støtter jævnt op med midler, som alle udelukkende går til aktiviteter planlagt og gennemført ved en ligeledes udelukkende frivillig indsats til gavn og glæde for mange.

Det skal ikke være nogen hemmelighed at foreningen i disse år står over for væsentlige økonomiske udfordringer.

Med fremkomsten af stadig mere avancerede teknologier på høreområdet iagttages en tendens til at glemme at der stadig findes en stor gruppe, for hvem disse enten ikke er mulige eller fungerer optimalt.

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre dig den bedste oplevelse.